Anderledes dage

På Nislevgård har vi årligt 4 såkaldte orienteringsdage, hvor vi afsætter hele dagen til undervisning i de fire orienteringsfag(geografi, biologi, kristendomskundskab og samfundsfag / historie).

Disse dage giver mulighed for, at vi kan tage ture ud af huset, hvor elever og lærere har tid til at fordybe sig i enkelte emner.

Biologi

Tema
Livet i kystnært havmiljø . Det reetablerede kystmiljø.

Sted
Viggelsø, Odense Fjord. Øen er ejet af staten og drives i dag af Skov- og Naturstyrelsen, som er i gang med at bringe øen tilbage mod sin oprindelige status som naturområde bestående af såvel skov- om strandengsområder.

Ud over at rumme et rigt og varieret planteliv er øen hjemsted for en bred vifte af fuglearter- såvel standfugle som trækfugle.

Ramme
Rammen for besøget udgøres af øens naturskole, og der er booket en naturvejleder, som også er med i tilrettelæggelse af dagens undervisning.

Det er hensigten, at undervisningen på Viggelsø i vid udstrækning skal forberedes i biologitimerne op til besøget, så eleverne sikres det optimale udbytte.

Geografi

Eleverne skal undersøge og beskrive et land efter eget valg.

Der vil indledningsvis være et oplæg om lande generelt og hvilke ting, der måtte være interessante at undersøge: befolkningssammensætning, infrastruktur, uddannelsessystem, internationale relationer eller mangel på samme, tilgængelige råstoffer og bevægelse af mennesker, varer og arbejdskraft.

Eleverne skal hovedsagelig arbejde alene, men med sparring fra kammerater og underviser.

Dagen skal munde ud i et produkt/fremlæggelse, hvor eleverne formidler den viden de har tilegnet sig.

Her vil der være en mundtlig respons fra elever og underviser, hvor der kan spørges indtil landet og eventuelle uklarheder kan præciseres.

Materialer vil være udleverede papirer, lærebøger og internettet.

Opgaven er af undersøgende karakter, så diverse hjemmesider, der indeholder fakta og beskrivelser vil være aktuelle.

Denne dag skal sætte eleverne i stand til, i fremtiden, at vurdere lande, regioner og befolkningers særpræg, livsbetingelser og bevæggrunde for at agere i en globaliseret verden, som eleverne er aktive medspillere i. Dette skal øge deres forståelse for andre og deres situation.

Samfundsfag / historie

Formål
Vi vil arbejde med konflikter i det moderne samfund, hvordan de opstår og udvikler sig, men også hvordan viden om sociale og kulturelle forhold kan danne baggrund for nye løsninger.

Eleverne skal erhverve sig viden, indstillinger og adfærdsformer, så de kan møde andres holdninger, meninger og tro med respekt.

Indhold
Undervisningen vil tage udgangspunkt i dokumentar udsendelser, eksterne undervisere, samtaler og diskussioner.

Arbejdsform
Undervisningen vil være både deduktiv og induktiv.

Materialer
Filmstriben og div. andre medier

Evaluering
Evalueringen vil være en multiple choice i efterfølgende samfundsfagstime, som så også kan bruges til udtalelsen.

Kristendom

Emne
Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser. F.eks. hinduisme og budhisme.

Formål
Eleverne skal kende og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner.

Reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne.

Arbejdsformen vil være både mundtlig og skriftlig.