Dansk

Dansk:
Formålet med danskundervisningen, som foregår på niveaudelte hold af maks. 8 elever er:

  • At afhjælpe elevernes markante læse- stave- og evt. sprogvanskeligheder så de fremadrettet bedre kan begå sig i samfundet.
  • At styrke deres selvværd og faglige selvtillid.
  • At give dem flest mulige veje for at gennemføre et uddannelsesforløb.
  • At gøre dem læsemæssigt i stand til at følge med i dagligdagens samfundsmæssige forhold.
  • At gøre elever i stand til at bestå folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (FP9).

IT i danskundervisningen
IT er en uundværlig del af ordblindeundervisningen på skolen og kendskabet til – og ekspertisen i at anvende IT-hjælpemidlerne er en afgørende faktor for, at ordblinde elever kan være selvhjulpne og klare de faglige krav, der stilles i deres videre uddannelse og i livet.
Derfor indgår IT og de kompenserende IT-hjælpemidler til ordblinde som en meget væsentlig del af danskundervisningen.

Eleverne skal bl.a. arbejde med:

  • Læsestrategier.
  • Læseforståelse.
  • Fonetik, morfologi og ortografi. Skriftlige opgaver.

I undervisningen anvendes der et bredt udvalg af danskfaglige genrer.

Ved skoleårets begyndelse præsenteres alle elever for et grundlæggende IT-kursus med særligt henblik i brugen af CD- ORD og andre målrettede hjælpemidler.

Materialer/metoder:
Eleven har dansk 4 dage om ugen på individuelt tilpassede niveauer.
Vi anvender et bredt udvalg af digitale platforme, OCR-behandlet materiale samt NOTA.

Evaluering:
Undervisningen evalueres løbende med individuelle tilpasninger. 

Lærere:
Andrea Klausen, Line Florager, Peter Nielsen, Morten Nielsen, Bine Mathiasen, Mette Behmer, Thomas Christensen, Lars Øritsland, Ib Jacobsen, Lilian Sørensen, Charlotte Hviid Larsen