Engelsk

Formål:
Undervisningens skal lede henimod at eleverne skal blive i stand til at forstå det talte sprog og til at udtrykke sig mundtligt. Det skrevne engelsk vægtes efter elevernes niveau og forudsætninger. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Ønsket er at motivere eleverne til at beskæftige sig med engelsk, både i opholdet og sidenhen. Undervisningen skal lede hen mod FP9 mundtligt engelsk samt skriftligt engelsk, hvis dette bliver udtrukket.

Delmål:
Eleven år mulighed for at stifte kendskab med skriftlige materialer, tilpasset elevens eget niveau.

Slutmål:
At give eleven lyst og evne til at anvende sproget i praksis.
Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os, har vidt forskellige forudsætninger. Der er derfor stor spredning på eleverne niveaumæssigt – engelskundervisningen foregår på niveaudelte hold, der spænder fra nybegyndere til alderssvarende niveau.

Materialer / indhold:
I undervisningen anvendes en lang række forskelligartede materialer, som alle er tilpasset elevernes niveau. Materialerne er tillige målrettet ordblinde. Da holdene har meget forskellige niveauer er der stor variation i undervisningsindholdet på det forskellige hold, ligesom at undervisningssproget kan variere i forhold til elevernes færdigheder.

Deltagere/hold:
Vi sammensætter på baggrund af en sprogscreening i starten af året, 6 hold á ca. 15 elever.

Evaluering:
8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Engelsklærere:
Morten Nielsen, Line Florager, Ib Jacobsen, Lars Øritsland, Charlotte Hviid Larsen og Thomas Christensen