Indholdsplaner

INDHOLDSPLANER 2019 – 2020

Generelt:
Nislevgård Efterskole er for normaltbegavede unge med svære læsevanskeligheder/ordblinde.
Skolen er af Undervisningsministeriet godkendt som skole med samlet særligt undervisningstilbud.

Undervisningen på Nislevgård Efterskole foregår i dansk, matematik og engelsk på niveaudelte hold, hvor størrelsen varierer fra elever 8 på danskholdene til ca. 15 elever matematik og engelsk.
Når eleverne inddeles på de enkelte hold, vil det ske ud fra elevens faglige standpunkt i bestræbelserne på at lave så homogene hold som muligt. På disse hold anvendes IT-programmer som en naturlig del af undervisningen. Specialpædagogiske programmer forefindes på alle efterskolens computere.
Der stilles store krav til de unge, når de skal videre i uddannelsesforløbet.
Vi vil, på Nislevgård, hjælpe den enkelte elev til et fagligt standpunkt i dansk, matematik og engelsk, så de senere gennemfører en uddannelse.

Specialpædagogisk beskrivelse for de boglige fag:
Der vil i undervisningen blive taget udgangspunkt i den enkeltes elevs/elevgruppens sproglige og læsemæssige
forudsætninger samt menneskelige og sociale udvikling.

IT-rygsæk, DVD og video vil helt naturligt være en del af undervisningen, en undervisning som er bygget op om Nislevgård Efterskoles værdigrundlags kerneord:

Gensidig tryghed, tillid og varme. I undervisningen mødes vi i respekt for det enkelte menneskes læringsspiral.


Skolens Værdigrundlag:

Nislevgård Efterskoles hverdag er præget af: Gensidig tryghed, tillid, varme, hvor man møder det enkelte medmenneske med respekt.
I Nislevgård Efterskoles hverdag lægges vægt på, at det unge menneske gennem positive oplevelser får mere selvtillid og dermed mere lyst til at arbejde i retning af at forbedre sig fagligt med særlig fokus på læsning.
Vi arbejder ud fra, at vi alle er forskellige mennesker med forskellige muligheder.
Vi mener, at eleven ved at blive bedre fagligt, udvikler sig socialt og menneskeligt, og får flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund.

Vi mener, at oplysning om samfundsrelevante emner er med til at øge interessen for at følge med i, hvad der sker ”ude i verden”. Vi mener, at eleven udvikler sig til et selvstændigt menneske med et positivt livssyn ved at møde voksne mennesker med et positivt livssyn.
På Nislevgård Efterskole bliver man til nogen.

Prøver:

Nislevgård Efterskole er prøveafholdende, og vi tilbyder elever i 9., 10. og 11. klasse folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9).
Dansk:

Formålet med danskundervisningen, som foregår på niveaudelte hold af maks. 8 elever er:
At afhjælpe elevernes markante læse- stave- og evt. sprogvanskeligheder så de fremadrettet bedre kan begå sig i samfundet.
At styrke deres selvværd og faglige selvtillid.
At give dem flest mulige veje for at gennemføre et uddannelsesforløb.
At gøre dem læsemæssigt i stand til at følge med i dagligdagens samfundsmæssige forhold.
At gøre elever i stand til at bestå folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (FP9).

IT i danskundervisningen
IT er en uundværlig del af ordblindeundervisningen på skolen og kendskabet til – og ekspertisen i at anvende
IT-hjælpemidlerne er en afgørende faktor for, at ordblinde elever kan være selvhjulpne og klare de faglige krav, der stilles i deres videre uddannelse og i livet.
Derfor indgår IT og de kompenserende IT-hjælpemidler til ordblinde som en meget væsentlig del af danskundervisningen.

Eleverne skal bl.a. arbejde med:
Læsestrategier.
Læseforståelse.
Fonetik, morfologi og ortografi.
Skriftlige opgaver.

I undervisningen anvendes der et bredt udvalg af danskfaglige genrer.

Ved skoleårets begyndelse præsenteres alle elever for et grundlæggende IT-kursus med særligt henblik i brugen af CD-ORD og andre målrettede hjælpemidler.

 

Materialer/metoder:
Eleven har dansk 4 dage om ugen (8 lektioner) på individuelt tilpassede niveauer.

Vi anvender et bredt udvalg af digitale platforme, OCR-behandlet materiale samt NOTA.

Evaluering: Undervisningen evalueres løbende med individuelle tilpasninger.

 

Målsætning:
Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Lærere:
Andrea Klausen, Line Florager, Peter Nielsen, Morten Nielsen, Jørn Grønhøj, Thomas Christensen, Lars Øritsland, Ib Jacobsen, Lilian Sørensen, Jeanette Petersen.

 

Matematik:

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og bliver bedre til at begå sig hensigtsmæssigt i hverdagens matematikrelaterede situationer.
For elever i 9. og 10. klasse er formålet ligeledes at forberede eleverne til folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i matematik.

Delmål:
At kunne læse og forstå matematiske tekster og problemstillinger.
At finde frem til, og i en given situation, at anvende de rigtige hjælpemidler.

Slutmål:
At hver elev, på sit niveau, opnår bedst mulige kundskaber og færdigheder, opbygger evne til løsning af de såvel praktiske som teoretiske problemstillinger de vil møde på deres videre vej igennem uddannelsessystemet, samfundet og i livet.
Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Undervisningsmaterialer:
Materialerne hentes typisk fra IT- baserede undervisningsprogrammer såsom matematik.gyldendal.dk, Matematikfessor.dk, og E-mat, samt IT-værktøjer som Geogebra, Excel og WordMat.

Fagets almene perspektiver:
Udvikle og stimulere elevernes tankevirksomhed, især logisk og rationelt.

Indhold:
Undervisningen sigter mod undervisningsministeriets fælles(kompetence-)mål:

De fire regnearter.
Tal og algebra.
Geometri og måling

Statistik, sandsynlighed og kombinatorik
Matematik i anvendelse

Link:
https://www.emu.dk/sites/default/files/Matematik%20-%20januar%202016.pdf

Metoder:
Holdene er niveaudelte, og der undervises differentieret på de enkelte hold.
Undervisningen foregår i hold med 10 – 15 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Arbejdsformer:
Undervisningen foregår på niveaudelte hold med imellem 10 og 16 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Timetal:
8. klasserne har 6 lektioners matematik om ugen.
9.- og 10. klasse har matematik 5,3 lektioner pr. uge.

Hjælpemidler:

Vi forventer at alle elever møder til timerne med blyant, PC/Mac, lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler.

Evaluering:
8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Matematiklærere:
Andrea Klausen, Claus Lohman, Line Florager, Peter Jeppesen, Lars Øritsland og Lilian Sørensen.

 

Engelsk:

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os, har vidt forskellige forudsætninger. Der er derfor stor spredning på eleverne niveaumæssigt – engelskundervisningen foregår på niveaudelte hold, der spænder fra nybegyndere til alderssvarende niveau.

Formål:
Undervisningens skal lede henimod at eleverne skal blive i stand til at forstå det talte sprog og til at udtrykke sig mundtligt. Det skrevne engelsk vægtes efter elevernes niveau og forudsætninger. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande. Ønsket er at motivere eleverne til at beskæftige sig med engelsk, både i opholdet og sidenhen. Undervisningen skal lede hen mod FP9 mundtligt engelsk samt skriftligt engelsk, hvis dette bliver udtrukket.

Delmål:
Eleven får mulighed for at stifte kendskab med skriftlige materialer, tilpasset elevens eget niveau.

Slutmål:
At give eleven lyst og evne til at anvende sproget i praksis.
Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Materialer / indhold:
I undervisningen anvendes en lang række forskelligartede materialer, som alle er tilpasset elevernes niveau. Materialerne er tillige målrettet ordblinde. Da holdene har meget forskellige niveauer er der stor variation i undervisningsindholdet på det forskellige hold, ligesom at undervisningssproget kan variere i forhold til elevernes færdigheder.
Holdsammensætning:
Holdene bliver niveaudelt efter testning i starten af skoleåret. Formålet er at sikre, at eleverne kommer på homogene hold niveaumæssig, så eleven bliver tryg ved at udtrykke sig og får lyst til udvikling.
Det er muligt at rykke hold, hvis niveauet ikke er passende. Der er 6 engelskhold med ca. 15 elever på hvert hold.

Deltagere/hold:
Vi sammensætter på baggrund af en sprogscreening i starten af året, 6 hold á ca. 15 elever.

Evaluering:
Eleven gives, udover den løbende evaluering af arbejdsindsatsen og fremskridtet, en vurdering af standpunkt 2 gange i løbet af året.

Fagets timetal:
Eleverne i 8. klasse har engelsk 3 lektioner om ugen.
Elever i 9.- og 10.klasse har 4 lektioners engelsk pr. uge.

Engelsklærere:
Morten Nielsen, Line Florager, Ib Jacobsen, Lars Øritsland, Jeanette Petersen og Thomas Christensen


Idræt og motion:

Formålet er:
1.     At eleverne gennem leg, kamp, konkurrence, rytme, løb og øvrige idrætsaktiviteter oplever fysiske aktiviteter som noget positivt.

 1. At eleverne gennem fysiske udfordringer og socialt samvær træner færdigheder og idrætskompetencer, så eleven oplever ” at blive bedre til idræt”.
 2. At der vil blive arbejdet på at forbedre elevens kondition, ligesom den enkelte elev får mulighed for ” at flytte grænser ”.

Idræt og motion er obligatoriske fag.
Idræt har 70 minutter og motion 3 x 30 minutter om ugen.

Vores håb:
At eleverne gennem idræts-/motionsoplevelser får lyst til at gøre motionen til en naturlig del af deres tilværelse.

Indhold:

Indholdsområderne er følgende:

Boldspil og boldbasis, dans og udtryk, kropsbasis, redskabsaktivitet, løb, spring og kast, fysisk træning, natur og udeliv.

Slutmål:
I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer.
Desuden skal undervisningen gøre eleverne klar til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i idræt.

Morgenløb:
På Nislevgård Efterskole starter vi dagen med en halv times motion.
Det er sundt, det er sjovt – og når man får rørt kroppen, bliver det lettere at koncentrere sig om det boglige i de efterfølgende timer.

Det er en rigtig god ide at løbetræne lidt, inden du starter på skolen!
Vi har en forventning om, at alle elever efter to måneder på skolen er i stand til at løbe 3 km inden for en halv time.
Der vil være masser af undervisning, gode råd og tips at hente fra morgenmotionslærerne, ligesom der vil være gode muligheder for at træne.

Idrætslærere:
Ib Jacobsen, Lars Øritsland og Peter Jeppesen.

Morgenmotionslærere:
Ib Jacobsen, Claus Lohman, Thomas Christensen


Fællestimen:

Formål:
Det er fællestimens mål, at udvide elevens almene viden, gøre dem kritiske over for informationer og at lære dem at tage stilling.

Indhold:
Der tages udgangspunkt i:

 1. Elevernes interesse
 2. Samfundsforhold.
 3. Ungdomslitteratur.
 4. Elevernes hverdag, holdninger og problemer.

Arbejdsform:
Hele elevholdet samles i Høresalen.

Forelæsningsform kombineret med diskussioner.

Der er afsat 30 min pr. uge.

Lærere: Jens Østergaard, Edwin Koolen, Ib Jacobsen, Jeanette Nissen, Lilian Sørensen, Thomas Christensen

I historie, geografi, kristendomskundskab, fysik, samfundsfag og biologi er stofområderne valgt ud fra ”Fælles Mål”.


Historie (Indgår i faggruppen kulturfag):

Formål:
Historieundervisningens formål er at styrke elevens forståelse for historie og fremme deres indsigt i, at mennesker er såvel historieskabte som historieskabende.

Der vil blive arbejdet på samspillet mellem fortid, nutid og fremtid i håb om, at udvikle elevernes indsigt i og forståelse af egne og andres kulturer.

Indhold:
Begivenheder i Danmarks historie.

Danmarks historie sat i relation til Europas og Verdens historie.

Specifikke historiske lokale emner og temaer.

Tidsepoker og deres kronologiske placering.

Der undervises 2 lektioner om ugen i et halvt år.

Historielærere:
Ib Jacobsen og Jeanette Petersen.


Geografi (Indgår i faggruppen naturfag):

Forudsætninger:
Eleverne der kommer til os har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i faget geografi. Der er derfor stor spredning niveaumæssigt.

Formål:
Geografiundervisningens formål er at give eleverne grundlæggende geografiske færdigheder, samt at give eleverne indsigt i natur-og kulturskabte livsvilkår for mennesker i Danmark og verden.

Indhold:
Kende navnene på væsentlige danske lokaliteter og deres placering.
Kendskab til kortlæsning.

Kende verdensdele, byer og lande på kortet.

Kendskab til vigtige forhold bag vejr og klima.

Kendskab til andre menneskers levevilkår i eget og andre samfund.

Der undervises 1 lektion om ugen.

Materialer:
Der arbejdes med GO Atlas med tilhørende arbejdshæfte, Geotoper 1,2 og 3, kortlære og Geografforlagets hjemmeside.

Arbejdsform:
Der veksles mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuel opgaveløsning.

Hjælpemidler:
Internettet og CD-ord.

Deltagere:
Der er 12-15 elever fordelt på 3 hold.

Geografilærere:
Peter Jeppesen, Claus Lohman


Biologi (Indgår i faggruppen naturfag):

Formål:
Biologiundervisningen skal give eleverne viden om levende organismer og den omgivende natur samt gøre den enkelte elev mere ansvarlig over for naturen og miljøet.

Indhold:
Arbejde med naturens kredsløb.

Arbejde med samspillet mellem mennesket og naturen.

Fysiologi og anatomi.

Kendskab til faktorer som påvirker menneskets sundhed.

Kendskab til menneskets påvirkning af naturen.

Materialer og metoder:
Der anvendes IT baserede hjælpemidler efter behov.
I undervisningen veksles der mellem klasse og gruppeundervisning. Undervisningen indbefatter også ekskurtioner.

Evaluering:
Der anvendes testark fra nettet, egne udarebjdede spørgeark, efter endt emne. Ved skoleårets afslutning udarbejdes der en skriftlig udtalelse for hver elev.

Der undervises 1 lektion om ugen.

Biologilærere:
Peter Jeppesen, Claus Lohman


Samfundsfag (Indgår i faggruppen kulturfag):

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i samfundsfag. Der er derfor stor spredning, niveaumæssigt, som udgangspunkt for undervisningen. Eleverne er i samfundsfag aldersinddelt efter klassetrin på 3 hold á ca. 14 elever.

Formål:
Undervisningens formål er at mobilisere og udvikle den enkelte elevs kendskab til, og engagement i samfundsmæssige problemstillinger.

Delmål:
Eleven opnår faglig/samfundsmæssig viden og indsigt og bringer denne til anvendelse i diskussioner på klassen.

Slutmål:
At give eleven lyst og evne til at deltage i demokratiet.

Materialer:
Der anvendes et bredt spektum af materialer. TV udsendelser, aviser, filmstriber, internettet med meget mere.

Indhold:
Forholdet mellem stat, regioner, kommuner og mennesket.

De vigtigste punkter i grundloven, som danner grundlag for det danske demokrati.

Kendskab til, hvordan værdier og normer dannes i samspil mellem mennesker.

Fagets undervisningssprog/metoder:
Studier, oplæg, fremlæggelser, samtale i grupper, debat og diskussion.

Deltagere/hold:
Vi har 3 hold af ca. 14 elever.

Evaluering:
Eleven gives, udover den løbende mundtlige evaluering af elevens arbejdsindsats og fremskridt, en skriftlig udtalelse ved skoleårets afslutning.

Fagets timetal:
Der undervises 1 lektioner om ugen.

Samfundsfagslærere:
Jeanette Petersen og Ib Jacobsen


Fysik/kemi:

Formål:Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære.
Vi ønsker at give eleverne tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

Undervisningen skal bidrage til at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Fagets timetal:
Eleverne undervises 2 timer pr. uge.
Undervisningen er i første halvår henlagt til den nærliggende skole, hvor vi låner et fysiklokale, til vores eget er færdigbygget.

Fysiklærer:
Claus Lohman og Morten Nielsen


Kristendom (Indgår i faggruppen kulturfag):

Formål:
Undervisningen skal styrke eleverne forståelse af, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Indhold:
De vigtigste kristne højtider.

Kristendommens betydning for værdigrundlaget i vores kultur.

Andre livsholdninger og livsformer.

Fagets timetal:
Der undervises 1 time om ugen.

Kristendomslærere:
Ib Jacobsen og Jeanette Petersen.

 

Aktuel orientering:

Formål:
Formålet med ”aktuel orientering” er, at de unge mennesker følger med i, hvad der sker såvel lokalt, nationalt og internationalt.
At de lærer at forholde sig kritisk til de informationer, man får gennem aviser, radio, tv og internet.

Indhold:
Dagens aktuelle nyheder, som primært tager udgangspunkt i TV2´s nyhedskanal.
Der er afsat 4 x 30 minutter på skemaet.

Materialer og metoder:
Der anvendes tv med storskærm.

Vi afprøver forskellige debatformer og indgangsvinkler at spørge og få svar på.

Delmål:
At give eleverne en øget indsigt i vores komplekse verden.

Slutmål:
At eleven får strategier og forøget viden med sig i livet som kan anvendes målrettet.

Deltagere:
Alle efterskolens elever og forstanderen.

Evaluering:
Der evalueres løbende på de anvendte spørgeteknikker og anskuelser. Dette sker mundtligt.

Lærer: Jens Østergaard


Projekt 10.

Formål:
Alle elever i 10. klasse modtager undervisning om samfunds- og naturfaglige emner i prokekt 10.

Formålet med undervisningen er at give eleverne forståelse for sammenhængen mellem deres selvvalgte livsstil og de almene levevilkår, samt at danne eleverne, så de får indsigt i, forståelse for og forholder sig kritisk til følgende 4 hovedområder:

1.     Miljø og bæredygtighed
2.     Demokrati/kultur/religion
3.     Sundhed
4.     Økonomi

Lærere:
Mette Behmer, Andrea Klausen og Edwin Koolen

 

Maraton:

Formål:
Formålet med maraton er klart at træne sig op til at gennemføre Copenhagen Maraton.

Indhold:
I træningsforløbet deltager eleverne i flere halvmaraton her på Fyn og i det sydlige Jylland. Træningen medfører, at eleverne inden Copenhagen har løbet over 800 km. Efter løbet i København er undervisningen lagt til rette så det er små løbe-og cykelture, som er det væsentligste.

Der er i løbet af perioden indlagt en del teoritimer, som behandler f.eks kostens betydning, skader og materiel.

Der vil yderligere være besøg fra en udefra kommende maratonløber, som holder et foredrag om ” Det at løbe maraton ”.

Materialer og metoder:
Valgholdet starter i begyndelsen af januar måned. Der løbes tre gange om ugen. Yderligere løbetræner eleverne efter et udarbejdet program i weekenderne.

Thomas Christensen


Fodbold:

Formål:
Fodboldens mange facetter i såvel træning som kamp skal skabe rum for,at eleverne kan forbedre deres fodboldmæssige formåen, samt blive bevidst om egen rolle i samspil med andre-såvel på, som ude på banen.

Indhold:
Fodboldspillet er velorganiseret leg, som kræver:

 1. teknisk beherskelse af bolden.
 2. hurtig spilopfattelse.
 3. beslutsomhed.
 4. ansvarsbevidsthed
 5. koncentration.
 6. god fysisk form.

Alle disse elementer vil derfor indgå som vigtige elementer i undervisningen.

Teknisk beherskelse:

Der arbejdes med:

 1. sparke med inderside, yderside, vrist, hæl og tå.
 2. tæmning med hoved, bryst, lår, skinneben, sål inder-og yderside.
 3. heade som afslutning, som forsvar og som aflevering.
 4. forskellige driblinger og dribleformer.
 5. score mål – forskellige måder at score mål på.
 6. tackle stående forfra, glidende og med kroppen.


Taktisk forståelse af spillet:

Der arbejdes med:

1 rum/retningssans-egen placering i forhold til med-og modspillere, bold og spilsituation.

2 løbebaner i forsvars-, overgangs – og angrebsspil.

3 opgaver i forbindelse med dødboldspilsituationer, hjørne, målspark, indkast og frispark.

Fysisk træning og væskeindtagelse:

1 opbygning af den tekniske og taktiske træning vil medføre en bedre fysisk form, som tilgodeser de fysiske krav der er til en fodboldspiller.

2 væskeindtagelse som en del af fodboldspillet.

3 forståelse for sammenhængen mellem væskeindtagelse og præstationsevne.

Fodbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

Lærer: Morten Nielsen

 

Valgfaget – Gør en forskel

Formål:

På dette valghold er du klar til at gøre en forskel for andre.
Vi har fokus på frivilligt arbejde. Målet er at alle opdager, hvor givende det er at give noget videre til andre. Det frivillige arbejde i Danmark er bærende for forenings-Danmark. Uden frivillige hænder ville mange fritidsaktiviteter ikke være muligt.

Som udgangspunkt ligger mange af timerne på plejehjemmet Kærgården, som er skolens nabo.
Enten er man besøgsven for en beboer eller også deltager man i fællesskabet i husene og laver aktiviteter sammen med de ældre.

Dette er faget for dig, der gerne vil give lidt igen og måske gerne vil undersøge om en fremtid i job med “varme hænder” er noget for dig.

Valgfaget udbydes i perioden efter jul.

Indhold:

Eleverne fordeles i 8 huse. 2 elever i hvert hus. De samme elever i hvert hus hver gang.
Hver uge vil der være små undervisningsforløb, som optakt til dagens besøg.
Fx:

 • oplæg om demens
 • hvordan man kommunikerer med ældre – med rollespil
 • gode støtte-tekniker ved gåture
 • tavshedspligt
 • uddannelsesorientering

På Kærgården laves i samarbejde med personalet en plan over aktiviteter med de ældre
Fx:

 • gåture
 • spille spil
 • samtale med beboerne
 • hjælp til IPAD eller mobil – de sociale medier
 • lytte til musik eller synge
 • hjælpe med aktiviteter; gudstjeneste, bankospil
 • hygge-aktiviteter i husene; servietfoldning, blomsterbuketter,

Der er plads til nye og spontane ideer. Fx hjælp i de lokale genbrugsbutikker, ekstra hænder til lokalt foreningsarbejde og åben efterskole for Otterup og omegn.

Evaluering:

Efter hvert besøg mødes elevgruppen og evaluerer besøget og eventuelle udfordringer. Her kan eleverne få gode ideer af hinanden. 2-3 huse får hver gang besøg af lærer, som så kan guide og vejlede individuelt.

 

Håndbold:

Formål:
Det er undervisningens klare mål, at forbedre/udbygge den enkelte elevs muligheder og færdigheder.
At lade den enkelte udøver opleve det, at være en del af håndboldspillets positive sociale fællesskab.
At gøre den enkelte spillers forståelse for håndboldspillets regler større.

Der vil i håndboldundervisningen blive lagt vægt på:

 1. A)  de tekniske færdigheder.
 2. B)   De taktiske færdigheder.
 3. C)   Håndboldrelaterede idrætsskader.
 4. D)  Håndboldspillets regler og etiske følger deraf.
 5. E)   Udbygning af de med håndbold tilknyttede fysiske øvelser.

I løbet af skoleåret vil eleverne komme til at deltage i efterskolerelaterede turneringer samt spille træningskampe mod de lokale klubbers hold.

Håndbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

Lærere:
Lars Øritsland

Fitness

Valgholdet i fitness foregår i faciliteterne hos Otterup fysioterapi.

Formål:
Formålet med faget Fitness er, at eleven:

 • prøver forskellige træningsformer indenfor fitness (se områder herunder).
 • arbejder med sin kondition
 • arbejder styrke, smidighed og balance
 • Udvikler lyst til at holde sig i form og leve et liv, hvor motion indgår som en naturlig del af hverdagen


På fitnessholdet arbejdes der indenfor følgende områder:
• Styrketræning

 • Muskeltræning
 • Fodboldøvelser med fitness
 • Træning på store bolde for ryg og mave
 • Zumba Cirkeltræning
 • Koordinations- og styrketræning.
 • Løb med øvelser.

Der undervises hver tirsdag og torsdag.

Lærer: Peter Jeppesen

 

Balance (Ikke oprettet i 2019 – 2020):

Formål:
At udfordre og udvikle elevernes fysiske og mental balance og motorik – både individuelt og i gruppen.

Indhold:
Teoretisk viden og praktisk afprøvning og øvelse i balancekrævende inden- og udendørs aktiviteter både på skolen og andre steder: Slackline, rulleskøjter, isskøjter, forhindringsbaner, stylter, yoga, meditation, akrobatik og praktisk fremstilling af balanceredskaber.

Evaluering:
Mundtlig evaluering individuelt og i gruppen.

Lærer:
Lars Øritsland


Køkkenundervisning

En del af det at gå på efterskole er også at lære almindeligt dagligdags gøremål. Derfor kommer alle elever på Nislevgård Efterskole til en uges undervisning i køkkenet, hvor de undervises i madlavning, råvarer, ernæring, hygiejne og andre gøremål forbundet med køkkenarbejdet.
Undervisningen løber hver dag fra kl. 7.00 til kl. 14.15

Formålet med køkkenugen er foruden undervisning i ovenstående at give eleverne et vist fødevarekendskab og at give dem et forhold til den mad de spiser, det arbejde tilberedningen kræver samt at omgås råvarer med den respekt disse fortjener.

Dagene planlægges i samarbejde med eleverne. Eleverne får indledningsvis udfordringer og ansvaer de kan magte, og bliver som ugen skrider frem præsenteret for større opgaver og mere ansvar.

Der er mudntlig evaluering med køkkenlederen ved afslutning af køkken ugen.

Lærer: Karina Birkedal Gertz


Musik:

Valgfag som kan vælges før og efter jul.

Formål:
a.    At sætte eleven i stand til at indgå i et musikalsk samspil.

 1. At øge elevernes forståelse af sig selv i et fællesskab.
 2. At eleven bliver opmærksom på musikalske virkemidler.
 3. At musikken medvirker til at udvikle elevernes interesse og forståelse for musik.
 4. At medvirke til elevernes følelsesmæssige, intellektuelle og motoriske udvikling.
 5. At øge elevernes koncentrationsevne.

Indhold/arbejdsform:
Faget indeholder både teoretiske og praktiske elementer. Vi indøver forskellige danske og udenlandske numre.

Musikholdet spiller til 1 til 2 arrangementer på efterskolen.

Evaluering:
Der evalueres mundtligt.

Lærer:
Lilian Sørensen

 

Kreativt valgfag: 

Vi arbejder med hoved og hænder, måske fødder. Eleverne kommer til at arbejde hårdt! Det er eleven, der sammen med læreren og holdet skal udvikle sin idé og nå frem til et resultat som eleven er tilfreds med. Undervejs vil vi snakke med hinanden om, hvordan vi kan gøre tingene bedre eller anderledes, og om hvordan vores arbejde skal præsenteres og udstilles.

Formål:
Formålet med valgfaget er, at udvikle elevens alsidige, personlige og faglige udvikling gennem processen med nye materialer og nye arbejdsformer og metoder.  Eleven skal opnå og opleve en glæde og tilfredsstillelse igennem forløbet og være tilfreds og stolt af det færdige resultat/produkt.

Delmål:
Igennem hele forløbet vil der kunne trækkes tråde til, hvordan de forskellige håndværk har været brugt gennem tiderne, og eleven vil få en forståelse af, at de er en del af en traditionel, kulturel og historisk designverden, som eleven herigennem kan give sit bidrag til. Der vil undervejs i forløbet skulle tages stilling til, hvordan og langt eleven er i processen, og hvordan eleven kommer videre. Dette sker i dialog og gruppearbejde med andre elever på holdet.

Slutmål:
Der afsluttes et emne med et udtryk eller et produkt, som kan bruges og udstilles.

Indhold
Kreativ valgfag er et hold, hvor eleven har stor indflydelse på, hvad indholdet skal være. Eksempelvis: Maling på lærred, tegning, filtning, strik, tasker, smykker, decoupage, collage, havebrug hatte eller ler.

Valgfaget kan vælges både før og efter jul. Vi laver sammen en plan for det kommende halve år. Jeg forventer at alle elevresultater bliver udstillet, som en del af slutmålet.

Lærer:
Mette Behmer


Foto: (Ikke oprettet i 2019 – 2020)

Formål:
Formålet med FOTO er, at eleverne bliver gode til at tænke innovativt, kreativt og ikke mindst ud af boxen.

Indhold:
I FOTO lærer vi om den grundlæggende og klassiske fotolære. Vi arbejder altså med billedperspektiver, framing samt simple lyssætningsmetoder. Derudover gør vi brug af forskellige benspænd, der tvinger eleverne til at tænke anderledes og dermed skærpe deres kreative sans.

Valgholdet starter med at lave en kort sekvens af levende billeder, gøre brug af lyssætning og portrætfotografering. Når eleverne kan det grundlæggende, begynder vi at avancere forløbet, ved at koble vores viden og færdigheder sammen med lydredigering og billedredigering. I den forbindelse kan eleverne vælge at producere en musikvideo, en kortfilm eller reklame og derigennem beskæftige sig med billedmanipulation.

Materialer og metoder:
I Foto arbejder vi med forskellige billedbehandlingsprogrammer, mobiltelefon, lamper, fysiske filtre, glas, spejlinger og hvad vi ellers kan finde af kreative ting på skolen. Det handler om at til gøre billeder anderledes og mere spændende end dem vi normalt ville tage.

Lærer: Anne Viuff Hansen

Sløjd

Rammer:
Sløjd er et valgfag med 2 gange 2 timer om ugen. Valgholdet består af max. 12 elever.

Formål:
At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der handler om skabende og håndværksmæssig fremstilling af produkter i fortrinsvis træ.

Delmål:
At eleverne bliver i stand til gennem ide, planlægning og udførelse at fremstille et kvalitativt tilfredsstillende produkt.
At eleverne stifter bekendtskab med de til faget tilhørende værktøjer, teknikker og materialer.

Metoder:
Der arbejdes med både lærerbestemte og elevbestemte opgaver.

Lærer:
Jørn Grønhøj

 

Vejledning:

Efterskolens vejleder:
Peter Nielsen

Formål:
Eleverne skal have viden om og indsigt i uddannelsesmulighederne for fortsat skolegang efter efterskoleopholdet.
Eleverne skal kvalificeres til at træffe et uddannelses- eller et erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder.
Eleverne skal have kendskab til, hvilke muligheder for støtte der er i forbindelse med uddannelsesforløbet, hvis behovet er der.

Samtaler:
Alle elever skal i løbet af skoleåret have mindst 2 samtaler med vejlederen.
Ved forældremøderne 2 gange årligt, kan elever/forældre få en samtale med vejlederen.
Forældre og elever er altid velkomne til skoleåret igennem at kontakte vejlederen for besvarelse af uddannelsesrelevante spørgsmål.
Uddannelsesplan og tilmeldingsskemaet til ungdomsuddannelserne:
Der udarbejdes på grundlag af samtalerne en uddannelsesplan for hver enkelt elev. Uddannelsesplanen er en del af tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne, som alle elever, forældre og vejleder og elektronisk underskriver i januar-februar på www.optagelse.dk

Eleven modtager besked fra direkte fra uddannelsesstedet i maj/juni måned omkring optagelse mv.

Ekskursion til København

 1. 26. 06. 2020.
  Undervisningstimer:         6 timer.Undervisningstema:
  Viden om brobygning i Danmark og vores hovedstad København.Undervsiningsindhold:
  Alle elever forlader skolen kl. 9.00 og kører mod København. Der er indlagt stop undervejs, Bl.a. ved Storebæltsbroen, hvor eleverne får mulighed for at høre om og se Storebæltsbroen.I København stoppes der ved Amalienborg, Amaliehaven. Eleverne får ligeledes historien bag disse steder. Eleverne deles og en gruppe tager på Rosenborg slot til rundvisning og den anden gruppe får en rundvisning i København med fokus på Københavns historiske steder og bygninger.Undervisningens formål:
  Elevernes boglige viden om København, kan ses og høres med egne øjne og ører.
  Elevernes viden bliver udvidet og der skabes undren, begejstring og forståelse for vores kulturskattEvaluering og evalueringsmetode:
  Eleverne evalueres undervejs i bussen. Dette sker mundtligt. Der spørges ind til fakta, geografiske fokusområder og selve oplevelsen.


Planlægning og afvikling af Gallafredagen i forbindelse med afslutning:

Undervisningstema:
Planlægning af aftens nomineringsfest på Nislevgård Efterskole.

Undervisningstimer:                               8 timer.

Undervisningsindhold:
Eleverne arbejder i grupper omkring forskellige delområder;

Præsentation
Oplæg
Styring af teknik, hvordan?
Underholdning, hvad, hvem og hvornår.

Undervisningens formål:
At eleverne planlægger, tilrettelægger og udfører deres næstsidste aften i deres efterskoleliv, ganske enkelt fordi det er deres dag.

Evaluering og metode:
Evaluering sker ved nomineringsfesten, hvor det tilkendegives, hvad man har fået ud af dagen og hvad man som elev husker fra dagen og vil tage med fra Nislevgård Efterskole.

Anden pædagogisk virksomhed på Nislevgård Efterskole:

Indskolingsdagene:

Formål:
Formålet med indskolingsdagene er, at evaluere elevernes faglige niveau i dansk, matematik og engelsk. Evalueringsresultaterne danner grundlag for holddannelserne i de enkelte fag. Yderligere er der aktiviteter som styrker efterskolefællesskabet og sørger for at elev-lærer og lærer-elev får en relation og kendskab til hinanden.

Den 3. skoledag har dansklæreren sit hold og arrangerer en heldagstur, med det formål at øge kendskabet og relationen til den enkelte elev. Samtlige elever vil indgå i en konditionstestning, så vi ved årets slutning kan måle forbedringerne.


Primituren:
Der afholdes én Primitur i begyndelsen af hvert skoleår. I skolepåret 2019-2020 går turen til Æbleø ud for Bogense, hvor eleverne skal spadsere turen til øen, mens det er lavvande. Efter besøget på Æbleø tager vi til Flyvesandet Camping, hvor eleverne overnatter i telte.

Formål:
Eleverne skal udfordres med fysiske, psykiske og sociale grænseoverskridende aktiviteter og oplevelser. Der samarbejdes om praktiske og nødvendige opgaver som f.eks. lejrslagning og madlavning.

Turen skal medvirke til at opbygge elevernes relationer og kendskab til hinanden og hele danskholdet.


Terminsprøver
I uge 5 (2020) afholder skolen terminsprøver.

Formål:
Formålet med terminsprøverne er,  at eleverne i de skriftlige prøveforberedende fag får tid til og mulighed for at prøve kræfter med ”eksamenslignende forhold” i god tid, inden det for alvor går løs ved folkeskolens afgangsprøver (FP9) i forsommeren.
Terminsprøverne afvikles ud fra prøvecirkulærets bestemmelse for afviklingen af de skriftlige prøver.

Indhold:
Eleverne får tildelt opgaver, der er på niveau med opgaverne til folkeskolens afgangsprøver FP9.

Evaluering:
Evalueringen foregår efterfølgende på det enkelte hold, og bedømmelsen gives i form af en terminskarakter.

Terminsprøverne starter hver dag kl. 8 og strækker sig afhængigt af prøvedisciplinen lidt hen over middag.
Eftermiddagene er tilrettelagt med valgfags- og idrætsundervisning.

Bliveweekend i september:
Fredag eftermiddag arrangeres der en idrætsrelevant aktivitet f.eks. efterskolerekorder som kommer på efterskolens rekordtavle.

Lørdagen er afsat til en forældredag med deltagelse i lokalsamfundets årlige ”Otterup løb”, hvor elever, forældre, søskende og bedsteforældre deltager. Efterfølgende er der spisning og socialt samvær med elever, forældre, gæster og lærere. Lørdag eftermiddag er afsat til forældresamtaler, hvor dansklæreren fortæller om de delmål og mål der forventes at nås med eleven i løbet af skoleåret. Forældrene har mulighed for at få en samtale med vejlederen/forstanderen om næste skoleårs planer.

Aftenaktiviteten kan være elev- eller lærerarrangement.

Søndagen afsætter vi til en heldagstur med geografisk/historisk fagligt indhold med eksempelvis en tur til Det naturhistoriske Museum i Svendborg eller Ribe, Rømø, marsken ved Ballum og strømflodsmuseet i Højer, Margrethe Kongen og digerne, Rudbøls specielle grænsedragning, Møgeltønder og Gallehus, hvor Guldhornene blev fundet.

De elever, som forlod os i juni, indbydes søndag eftermiddag til sammen med vore andetårselever, til at fortælle om de uddannelses-/-skolemæssige forløb, der er i gang.

Vejlederen er til rådighed for de elever, som rejste i juni.

Skituren i januar:

Formål:
Gennem skiløb at give eleverne idrætsmæssige positive og store oplevelser. Under opholdet implementeres naturoplevelserne i skiområdet.

Indhold:
Alpin skiløb.

Undervisningen:
Eleverne undervises på små hold inddelt efter skimæssig formåen.

Undervisningen forestås dels af lokale skiinstruktører, dels af efterskolens egne lærere.

Forældredagen i marts:
Der afholdes forældresamtaler og forevises videooptagelser fra skilejrskolen.

Aktivitetsdagen på Kr. Himmelfartsdag:
Everne tager på en faglig relevant heldagstur. Tidligere elever kommer på besøg fra ca. 11.30 til kl. ca. 16.00.

Temauger på Nislevgård:
Nislevgård har 2 temauger om året. 1 i foråret og 1 i efteråret.
Eleverne oplever en uge, hvor den normale undervisning er sat til side og erstattet af et samlet undervisningstema.

Formålet med at have temauger på Nislevgård:
Elever oplever og deltager i en undervisning, som ikke ligner den, de har til hverdag.
Både lærere og elever får mulighed for at fordybe sig i det valgte tema. Eleverne oplever og erfarer, at alt afhængigt af fokus på det valgte tema, kan verdenen tage sig meget forskelligt ud. Eleverne får mulighed for at samarbejde med andre som de ikke tidligere har samarbejdet med. Både i små og store hold. Fællesskabet skal som udgangspunkt styrkes hele året, men kan udvikles og udfordres yderligere i temaugerne – og bliver det, med et positivt resultat!
Evalueringen kan være på flere måder, alt efter indhold, form og struktur: Happening Film/medieudtryk Teaterforestilling Udstilling Musik Erfaringsudveksling. Spørgeskema Skriftlig evaluering

Alternativ Idrætsuge (uge 41)
Periode: 7/10 2019 – 11/10 2019
Timetal omfang – Undervisning: 23 timer
Timetal omfang – Pædagogisk tilrettelagt samvær: 12 timer

Deltagere:
Undervisere: CL, LS, PJ, IJ, JG, AK, TC, MN, EK – samt eksterne instruktører
Elever: Alle (8., 9. og 10. klasse)

Formål med undervisningen:

Delmål:
At give eleverne indblik i og forståelse for alternative idrætsgrene/former.
At eleverne kommer i bedre form samt får nogle gode, sjove og anderledes idrætsoplevelser.
At eleverne får viden og erfaringer, som de kan bruge til den forestående idrætseksamen (FP9).

Slutmål:
At eleverne har fået indblik i og forståelse for alternative idrætsgrene/former.

Fagets almene perspektiver:
Eleverne har fået indblik i at sætte bevægelse til musik. (opvarmning, dans, ekspressionistisk dans)

Undervisningsmateriale:
Diverse redskaber til idrætsaktiviteter, naturmaterialer, forskellig musik.
Dans (flere forskellige former), Mini-tri, Orienteringsløb, Ultimate, Springgymnastik mm.

Arbejdsformer:
Forskellige gæstelærere, gruppearbejde, individuelt arbejde.

Metoder:
Follow me, Learning by doing.

Hjælpemidler:
Lærere, musik, diverse idrætsredskaber.

Evalueringsformer:
Mundtlig evaluering

Den mundtlige prøveperiode
I den mundtlige prøveperiode arbejder eleverne med egen forberedelse til prøverne fx med repetition af opgivelser til fagenes prøver, udarbejdelse af synopser mv.
Prøveforberedelsen er obligatorisk og finder sted i skolens spisesal hver formiddag i tidsrummet fra
kl. 9.15 – 12.00.
I starten af prøveperioden vil der være forholdsvis mange lærere tilknyttet prøveforberedelsen, mens der mod slutningen af perioden, hvor flere og flere elever bliver færdige med prøverne, vil være færre lærere til at forestå undervisningen.
Efter frokost har eleverne Aktuel Orientering – og derefter valgfag i 2 timer.

Efterhånden som eleverne bliver færdige med deres prøver erstattes prøveforberedelsen af valgfag, idrætsundervisning, kreative værksteder, samt ture ud af huset – eks. til Odense bys Museer.

Udskolingsdagene:
Tredjesidste skoledag:

Traditionen er, at vi torsdag inden sidste skoledag, tager en tur til København. Undervejs fortælles om de ting vi kommer forbi f.eks Storebæltsbroen, Isbådmuseet på Halsskov Odde, Antvorskovs slotsruiner, Store Frederikslund og de byer vi kommer forbi. I selve København tager førsteårseleverne på en bustur rundt i det indre København, andenårseleverne går eksempelvis på Rosenborg Slot. Alle mødes ved Amaliehaven og er en tur inde på Amalienborg Slotsplads, eleverne får derefter mulighed for en ose / indkøbstur på Strøget. Alle samles foran Københavns Rådhus og følges ad i Tivoli, hvor de, der ønsker det, får et turpas til de forskellige aktiviteter. Retur til Nislevgård Efterskole med hjemkomst ca. 23.00.

Næstsidste skoledag:
Formiddagen går med hovedrengøring, begyndende pakning og 7,5 km løb. Ved middagstid samles dansklærerne med deres danskhold og gør klar til eftermiddagens ”Nislevlege”, som er konkurrencer mellem de udklædte danskhold. Der uddeles guld, sølv og bronze til først placerede i hver disciplin. Kl. 18.00 er der gallamiddag, som efterfølges af overrækkelse af div. elev-priser i høresalen.

Herefter er der oplæsning af ”Blå Bog”, sangtime, årets normeringer og aftenen slutter med et spøgelsesløb rundt på efterskolens område og inde i bygningerne. Sengetid for de fleste er ca. kl. 02.00.

Sidste skoledag:
Kl. 08.00 er der morgenmad for elever og voksne. Endelig pakning af elevernes ejendele og værelseseftersyn. Fra ca. kl. 9.00 ankommer forældrene og biler og trailere pakkes. Kl. 10.45 samles alle i hallen. Der holdes afskedstale, afgangsbeviserne overrækkes og der synges nogle sange. Tårevædet afsked i området foran hallen. Dagen og skoleåret slutter, når den sidste elev med forældre forlader efterskolen i løbet af eftermiddagen.

 

Hverdagens rutiner:

Lektietimen:
Hver aften fra kl. 18.30-19.30 er eleverne på værelserne for at lave lektier. De 2 tilsynsførende lærere går rundt og hjælper med lektierne.

Rengøring:
Der er hver morgen / formiddag indlagt tid til rengøring, bad og oprydning. Eleverne instrueres i brugen af relevante rengørings-redskaber, rengøringsteknikker og rengøringsmidler.

Hovedrengøring:
2 gange om året gøres der hovedrent på værelserne.

Aftenaktiviteter:
De 12 kontaktgrupper er ansvarlige for mindst en aftenaktivitet i løbet af vinteren. Vi motiverer eleverne til at være igangsættere på aktiviteterne om aftenen, f.eks. fodbold, streetbasket, beachvolley, strikkeklub, håndbold, bordtennisturnering, brætspilturneringer og lignende. Der arrangeres foredrag og filmforevisninger i vinterhalvåret. Det er det sociale efterskolesamvær der er i højsædet de aftener, hvor er ikke er noget arrangement.

Weekendaktiviteter:
Alt afhængigt af antallet af elever i weekenden, kan aktiviteterne se således ud:

En tur i svømmehallen, en tur i skøjtehallen, en “osetur” til Odense, deltagelse i bowling, løb eller andet.

Eleverne må tage alene til Odense i weekenderne, med tilladelse fra forældrene.  Der er én lærer på tilsyn fra fredag eftermiddag kl.14.15 til mandag morgen klokken 07.55.
I de daglige tilsyn er der altid 2 lærere på vagt fra 16.30 – 22.00.

Nattilsyn:
Der er tilsynsførende lærer på efterskolen fra 22.00-07.55. Efter kl. 22.00 går tilsynsførende lærer rundt på de enkelte værelser for at sige godnat til eleverne. Dette medfører meget god snak. Læreren overnatter i tilsynsværelset i ”Hovedhuset” som er beliggende midt i efterskolens bebyggede område.

Hvis der i løbet af året sker ændringer i fagsammensætningen, udarbejdes der nye indholdsplaner for faget. Indholdsplanerne skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Hent skolens indholdsplan i PDF-format.
Klik her for at hente indholdsplanen som PDF

Skema:

Klik her for at se skolens skema.