Orienteringsfag

I historie, geografi, kristendomskundskab, fysik, samfundsfag og biologi er stofområderne valgt ud fra “Fælles Mål”.

 

Geografi:

Forudsætninger:
Eleverne der kommer til os har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i faget geografi. Der er derfor stor spredning niveaumæssigt.

Formål:
Geografiundervisningens formål er at give eleverne grundlæggende geografiske færdigheder, samt at give eleverne indsigt i natur-og kulturskabte livsvilkår for mennesker i Danmark og verden.

Indhold:
• Kende navnene på væsentlige danske lokaliteter og deres placering.

• Kendskab til kortlæsning.

• Kende verdensdele, byer og lande på kortet.

• Kendskab til vigtige forhold bag vejr og klima.

• Kendskab til andre menneskers levevilkår i eget og andre samfund.

• Der undervises 2 timer om ugen i et halvt år.

Materialer:
Der arbejdes med GO Atlas med tilhørende arbejdshæfte, Geotoper 1,2 og 3, kortlære og Geografforlagets hjemmeside.

Arbejdsform:
Der veksles mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuel opgaveløsning.

Hjælpemidler:
Internettet og CD-ord.

Deltagere:
Der er 12-15 elever fordelt på 6 hold.

 

Biologi:

Formål:
Biologiundervisningen skal give eleverne viden om levende organismer og den omgivende natur samt gøre den enkelte elev mere ansvarlig over for naturen og miljøet.

Indhold:
Arbejde med naturens kredsløb.

Arbejde med samspillet mellem mennesket og naturen.

Fysiologi og anatomi.

Kendskab til faktorer som påvirker menneskets sundhed.

Kendskab til menneskets påvirkning af naturen.

Materialer og metoder:
Der anvendes IT baserede hjælpemidler efter behov.
I undervisningen veksles der mellem klasse og gruppeundervisning. Undervisningen indbefatter også ekskursioner.

Evaluering:
Der anvendes testark fra nettet, egne udarbejdede spørgeark efter endt emne. Ved skoleårets afslutning udarbejdes der en skriftlig udtalelse for hver elev.

Der undervises 2 timer om ugen i et halvt år.

Samfundsfag / Historie

Samfundsfagsdelen:

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende i samfundsfag. Der er derfor stor spredning, niveaumæssigt, som udgangspunkt for undervisningen. Eleverne er i samfundsfag aldersinddelt efter klassetrin på 3 hold á ca. 14 elever.

Formål:
Undervisningens formål er at mobilisere og udvikle den enkelte elevs kendskab til, og engagement i samfundsmæssige problemstillinger.

Delmål:
Eleven opnår faglig/samfundsmæssig viden og indsigt og bringer denne til anvendelse i diskussioner på klassen.

Slutmål:
At give eleven lyst og evne til at deltage i demokratiet.

Materialer:
Der anvendes et bredt spektrum af materialer. TV udsendelser, aviser, filmstriben, internettet med meget mere.

Indhold:
Forholdet mellem stat, regioner, kommuner og mennesket.
De vigtigste punkter i grundloven, som danner grundlag for det danske demokrati.
Kendskab til, hvordan værdier og normer dannes i samspil mellem mennesker.

Fagets undervisningssprog/metoder:
Studier, oplæg, fremlæggelser, samtale i grupper, debat og diskussion.

Deltagere/hold:
Vi har 6 hold af ca. 12 – 15 elever.

Evaluering:
Eleven gives, udover den løbende mundtlige evaluering af elevens arbejdsindsats og fremskridt, en skriftlig udtalelse ved skoleårets afslutning.

Fagets timetal:
Der undervises 2 timer om ugen i et halvt år.

 

Historiedelen:

Formål:
Historieundervisningens formål er at styrke elevens forståelse for historie og fremme deres indsigt i, at mennesker er såvel historieskabte som historieskabende.

Der vil blive arbejdet på samspillet mellem fortid, nutid og fremtid i håb om, at udvikle elevernes indsigt i og forståelse af egne og andres kulturer.

Indhold:

Begivenheder i Danmarks historie.

Danmarks historie sat i relation til Europas og Verdens historie.

Specifikke historiske lokale emner og temaer.

Tidsepoker og deres kronologiske placering.

Der undervises 2 timer om ugen i et halvt år.

Kristendom:

Formål:
Undervisningen skal styrke eleverne forståelse af, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Indhold:

De vigtigste kristne højtider.

Kristendommens betydning for værdigrundlaget i vores kultur.

Andre livsholdninger og livsformer.

Fagets timetal:

Der undervises 1 time om ugen.

Kristendomslærere:
Jeanette Petersen, Morten Nielsen / Anne Viuff Hansen og Ib Jacobsen